Algemene voorwaarden

Rechten

Rechten en plichten van de psycholoog/psychotherapeut en de cliënt

De psycholoog/psychotherapeut is verplicht zich bij uitoefening van zijn beroep te houden aan bepaalde regels. Deze staan in de deontologische code van de Belgische Federatie van Psychologen. Ook de psychotherapeuten werkzaam bij onze groepspraktijk BunderBos onderschrijven deze deontologische code.

De psycholoog/psychotherapeut heeft geheimhoudingsplicht tegenover derden. Hij kan dus alleen met uw toestemming gegevens over u verstrekken aan derden. Dit wordt opgeehven wanneer hier en geldige reden voor bestaat (vb. Noodtoestand, toepassing van het gedeeld beroepsgeheim uit het decreet integrale jeugdhulp,…).

U hebt recht op goede informatie over de behandelmogelijkheden en de voortgang van de therapie. Van de ouders wordt verwacht dat zij elkaar op de hoogte brengen van de opstart en evolutie van de therapie of het onderzoek.

Er wordt stiptheid verwacht, zowel van de cliënt als van de psycholoog/psychotherapeut.

Bij klachten kan u zich in eerste instantie best richten tot uw psycholoog/psychotherapeut. Wanneer dit niet lukt, kan u terecht bij de coördinator van groepspraktijk BunderBos: Karen De Waele of indien dit niet mogelijk is bij de Belgische Federatie van Pyschologen.

U hebt zonder meer recht uw gegevens (dossier) in te zien. In het dossier worden gegevens vastgelegd zoals resultaten van het psychologisch onderzoek, verslagen van gesprekken, enzovoort. Werkaantekeningen kunnen door uw psycholoog/psychotherapeut wel worden verwijderd. U heeft het recht aantoonbare fouten in uw dossier te corrigeren en het dossier aan te vullen metuw mening. De verantwoordelijke psycholoog/psychotherapeut kan als eis stellen dat het dossier onder toezicht wordt ingezien als hij dat wenselijk acht.

Privacy

Algemene Informatie

De website van groepspraktijk BunderBos is in eigendom en beheer van groepspraktijk BunderBos.

Verzameling en Registratie van persoonsgegevens

In principe kan u deze site gebruiken zonder uw persoonsgegevens mee te delen. Het kan evenwel zijn dat bepaalde delen van de site of het gebruik van bepaalde functionaliteiten slechts toegankelijk zijn op voorwaarde dat u bepaalde persoonsgegevens meedeelt.
Bezoekers van deze site kunnen zich via deze site ook aanmelden voor therapie via het aanmeldingformulier.

Bescherming van persoonsgegevens en gezondheidsgegevens 

Groepspraktijk BunderBos hecht groot belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en we verwerken uw persoonsgegevens met de nodige zorg en aandacht voor de veiligheid van deze gegevens.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die toelaten dat u als persoon geïdentificeerd kan worden.
Groepspraktijk BunderBos houdt zich aan de wettelijke bepalingen rond de bescherming van persoonsgegevens en de rechten die u als cliënt heeft, overeenkomstig de wet ter bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer van 8 december 1992, de wet op de e-handel van 11 maart 2003, het Koninklijk Besluit van 4 april 2003 inzake persoonlijke gegevens, de nieuwe Europese verordening ter Bescherming van Persoonsgegevens (GDPR) en de wet op patiëntenrechten).
De persoonsgegevens en gezondheidsgegevens worden verwerkt door Groepspraktijk BunderBos, Deinsesteenweg 73, 9770 Kruishoutem en worden enkel verwerkt voor het doeleinde waarvoor ze ingezameld zijn en enkel zolang dit hiervoor nodig is.

In onze groepspraktijk zullen wij een up-to-date databeheer uitbouwen, waarbij alle gegevens op een veilige en beveiligde manier bewaard worden:

  • Alle psychologen, orthopedagogen en psychotherapeuten zijn gebonden aan het beroepsgeheim.
  • Onze PC’s zijn optimaal beveiligd tegen virussen en malware en via diverse paswoorden voor de agenda en andere communicatie programma’s.
  • Papieren documenten worden tot een minimum beperkt en deze dossiers worden bewaard in lokalen die kunnen worden afgesloten.

Aan cliënten vragen wij een “informed consent” te ondertekenen: een akkoord om uw algemene en gezondheidsgegevens te bewaren en een akkoord om uw gegevens – indien nodig – uit te wisselen met andere gezondheidswerkers.
Alle data (vb. brief voor huisarts of adviserend geneesheer) kan en mag nog alleen aan de persoon zelf verstrekt worden. Gegevens doorsturen per fax of per mail zijn niet meer toegelaten.
Wij verzamelen uw persoonlijke en gezondheidsgegevens enkel voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en wettelijk gerechtvaardigde doeleinden.

Doel van de verwerking 

De persoonsgegevens worden door ons verwerkt met als doel het verzorgen van een goede geestelijke gezondheidszorg, zowel naar preventie als naar diagnose en behandeling toe (AVG artikel 9.1.f). We houden ons aan de wettelijke verplichtingen die ons als zorgverlener zijn opgelegd (AVG artikel 6.1.c), en zijn onderhevig aan het beroepsgeheim (of geheimhoudingsplicht) (AVG artikel 9.3).

Een aantal persoonsgegevens kunnen verder gebruikt worden voor de financiële afhandeling van uw consultatie. Voor boekhoudkundige verwerking worden er verder geen onmiddellijk identificeerbare gegevens gebruikt.

Alle zorgverleners van Groepspraktijk BunderBos zijn gebonden aan het beroepsgeheim, en hebben toegang tot de aanmeldingsgegevens (naam, voornaam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, emailadres, huisarts en hulpvraag) en eventuele extra gegevens die nodig zijn om hun deel van de zorg op zich te nemen. Uw dossier dient volgens de wettelijke bepalingen 30 jaar bewaard te worden. Overige informatie die niet tot uw dossier behoort, wordt volgens de wettelijk vastgelegde termijnen bewaard of niet langer dan noodzakelijk voor het vervullen van het doel van de verwerking. We houden de aanmeldingsgegevens bij tot 3 jaar na de laatste consultatie zodat wij u bij een eventuele toekomstige aanmelding sneller kunnen helpen.

Delen van gegevens 

De gegevens die we van u verwerken, worden enkel gedeeld in het kader van uw gezondheidszorg met andere zorgverleners met wie u een behandelrelatie hebt of anders geanonimiseerd gedeeld. Enkel deze informatie wordt gedeeld die noodzakelijk is voor uw behandeling door een andere zorgverlener. Indien u uw geïnformeerde toestemming hebt gegeven, worden deze gegevens op beveiligde manier digitaal ter beschikking gesteld aan andere zorgverleners. Enkel indien u een behandelrelatie aangaat met deze zorgverleners, zullen zij ook effectief inzage hebben tot uw gegevens.

In het kader van wettelijke verplichtingen zoals terugbetalingen van verstrekte hulp door verzekeringsinstellingen, worden bepaalde gegevens ook gedeeld met uw eigen ziekenfonds, of voor niet-verzekerde cliënten ten laste van het OCMW, met uw eigen OCMW.

De site van groepspraktijk BunderBos kan wel links bevatten naar sites van derden via dewelke uw persoonsgegevens worden verzameld. Deze verzameling en verwerking van gegevens valt niet onder de verantwoordelijkheid van groepspraktijk BunderBos, doch onder de aansprakelijkheid van de desbetreffende beheerder van de site in kwestie waarnaar u zich begeeft.

Uw rechten als cliënt 

U hebt het recht op inzage van uw eigen persoonsgegevens. U kan deze opvragen, inkijken, corrigeren en eventueel laten verwijderen. In bepaalde gevallen kan u ook vragen om de verwerking van de gegevens tijdelijk te beperken. Deze vragen kunnen enkel geweigerd worden indien deze een ernstige bedreiging vormen voor uw gezondheid.

Een vraag tot het verwijderen van persoonsgegevens of beperking van de verwerking ervan kan enkel indien er geen wettelijke verplichtingen op de verwerking en bewaartermijnen van deze gegevens rusten. Vragen tot inzage in uw dossier kan u richten aan uw zorgverlener. Bij vragen of klachten kan u ook steeds bij uw zorgverlener terecht.

Indien u een inbreuk vermoedt op de verwerking van uw persoonsgegevens en uw zorgverlener kan geen uitsluitsel bieden, hebt u de mogelijkheid een klacht neer te leggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Gezien de privacy wetgeving sterk evolueert, kan het privacy luik van deze site worden aangepast ; het is op elk ogenblik beschikbaar op de website van groepspraktijk BunderBos. Indien u vragen of opmerkingen hebt, kan u ons steeds contacteren via deze link

Intellectuele eigendomsrechten

Alle teksten, foto’s, tekeningen, grafieken, beeld, geluid, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen en alle andere bestanddelen van de site zijn auteursrechterlijk beschermde werken, en mogelijk zijn zij ook anders beschermd. De site zelf is eveneens auteursrechtelijk beschermd, en ook als databank zowel door de auteurswet als door de databanken wet beschermd. De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat alle betreffende eigendomsrechten inclusief intellectuele eigendomsrechten toebehoren aan groepspraktijk BunderBos. Geen enkele van deze bestanddelen noch de site zelf noch de op de site aangeboden informatie mag dan ook worden opgeslagen (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), gereproduceerd, gewijzigd, openbaar gemaakt, verspreid, verzonden, verkocht, overgedragen aan derden of op enige wijze worden gebruikt tenzij groepspraktijk BunderBos hiervoor voorafgaandelijk en schriftelijk toelating heeft verleend. Sites die niet tot groepspraktijk BunderBos behoren, kunnen vrij linken naar de pagina’s van de site van groepspraktijk BunderBos. De links vermelden telkens de naam van het bewuste medium. De gebruiker wordt steeds direct gelinkt naar de desbetreffende site en dus zonder dat de pagina’s in een frame van een andere site verschijnen. Voor gebruik van logo’s dient vooraf toestemming gevraagd aan het desbetreffende medium.

Beperking van aansprakelijkheid

Groepspraktijk BunderBos streeft naar het verstrekken van zo correct mogelijke informatie, maar kan nooit de juistheid, volledigheid, geschiktheid van de informatie in de folders of op de website garanderen voor welk gebruik dan ook en kan hiervoor derhalve niet aansprakelijk worden gesteld. Groepspraktijk BunderBos is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens of berichtgeving t.a.v. gebruikers of derden, noch is zij verantwoordelijk voor fouten of vergissingen. Groepspraktijk BunderBos is ook niet verantwoordelijk voor eventuele directe of indirecte schade of eender welke schade veroorzaakt door hogergenoemde onjuistheid, onvolledigheid, vergetelheid, nalatigheid, etc…

Links naar andere sites

Voor informatie die bij wijze van dienstverlening aan de bezoeker, via hyperlinks naar inhoud van derden of naar websites beheerd door derden, wordt aangeboden kan groepspraktijk BunderBos op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld. Deze links zijn puur informatief en alleen de uitbaters van die websites zijn dus verantwoordelijk voor de correctheid van de aangeboden informatie en voor het naleven van de wetgevingen en reglementeringen in verband met de producten en diensten die ze aanbieden op hun website meer bepaald wat betreft de bescherming van de consument, verkoop op afstand, wetgeving in verband met prijzen intellectuele eigendom etc.

Schade

Groepspraktijk BunderBos is in geen geval aansprakelijk voor tijdelijke of permanente schade of defecten aan de gegevens of de computerapparatuur van de gebruiker tijdens diens toegang tot de site. In het bijzonder is groepspraktijk BunderBos niet aansprakelijk voor de eventuele overdracht van virussen via onze website.

Beschikbaarheid van de site

Groepspraktijk BunderBos stelt alles in het werk met het oog op een goede beschikbaarheid van de site maar kan niet garanderen dat de website op elk ogenblik beschikbaar is, of dat zich geen storingen of onderbrekingen voordoen. Groepspraktijk BunderBos behoudt zich het recht om op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing de toegang tot de site te onderbreken om technische redenen of andere, of de diensten te beëindigen. Onder geen beding kan groepspraktijk BunderBos aansprakelijk worden gesteld voor dergelijke storingen of onderbrekingen, of fouten in de elektronische belevering of kunnen deze leiden tot terugbetalingen of prijsaanpassingen of andere financiële compensatie, tenzij in geval van opzettelijke fouten door groepspraktijk BunderBos.

Toepasselijk recht

Het Belgisch recht is van toepassing. De ongeldigheid, nietigheid of de niet-uitvoerbare aard van alle of een deel van een van de bovenstaande bepalingen zal niet leiden tot de ongeldigheid en/of onafdwingbaarheid van andere bepalingen. Partijen aanvaarden dat de elektronische communicatie tussen hen beiden rechtskracht bezit van schriftelijk bewijs. Voor elk eventueel geschil dat voortvloeit uit het gebruik van de site van groepspraktijk BunderBos en de diensten die aangeboden worden is het Belgisch recht van toepassing en is uitsluitend de rechtbank van Oudenaarde bevoegd met uitsluiting van enige andere rechtbank.